Hepatitis C

Spisak lekova koji imaju interakciju sa lekom Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) – Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija

Lek Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg ( Epclusa) koristi se u lečenju hepatitisa c ( pacijenti bez i sa cirozom jetre) . Neki od lekova mogu imati interakciju sa Sofosbuvir/Velpatasvir i u tom slučaju treba ih zameniti drugim lekom , ili uopšte ne uzimati ili praviti razmak od 4 – 5 sati . Konsultovati se sa vašim lekarom . Interakcija sa lekom Sofosbuvir/Velpatasvir( Epclusa)

Кoji drugi lekovi mogu da stupe u interakciju sa ovim lekom?
Može doći do interakcije između sofosbuvira – velpatasvira i bilo čega od sledećeg:

aliskiren
amiodaron
antacidi (npr. aluminijum hidroksid, kalcijum karbonat, magnezijum hidroksid)
lekovi protiv raka (npr. doksorubicin, etopozid, paklitaksel, vinkristin)
apalutamid
bilastine
bosentan
kolhicin
ciklosporin
dabigatran
deferasirok
lekovi za dijabetes (npr. kanagliflozin, gliburid, insulin, linagliptin, liraglutid, metformin, rosiglitazon)
digoksin
edoksaban
elagolik
eliglustat
enzalutamid
everolimus
H2 antagonisti (npr. Famotidin, ranitidin)
antivirusni lijekovi protiv hepatitisa C (npr. glekaprevir i pibrentasvir, grazoprevir, ledipasvir, voksilaprevir)
HIV ne-nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI; npr. Efavirenz, etravirin, nevirapin)
Inhibitori HIV proteaze (npr. Ritonavir, tipranavir)
lumakaftor i ivakaftor
modafinil
morfijum
nadolol
nalokegol
inhibitori protonske pumpe (npr. lansoprazol, omeprazol)
rifabutin
rifampin
rifaksimin
risperidon
romidepsin
sarilumab
lekovi protiv napada (npr. karbamazepin, klobazam, levetiracetam, fenobarbital, fenitoin, primidon, topiramat, valproinska kiselina, zonisamid)
Кantarion
silodosin
siltuksimab
sirolimus
“statin” lekovi protiv holesterola (npr. atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin, simvastatin)
takrolimus
tocilizumab
tolvaptan
inhibitori tirozin kinaze (npr. bosutinib, krizotinib, dabrafenib, imatinib, lapatinib, nilotinib)
varfarin
Ako uzimate bilo koji od ovih lekova, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. U zavisnosti od vaših specifičnih okolnosti, vaš lekar će možda želeti da:

prestanite da uzimate jedan od lekova,
promenite jedan od lekova na drugi,
promenite način na koji uzimate jedan ili oba leka, ili
ostavi sve kako jeste.
Interakcija između dva leka ne znači uvek da morate prestati da uzimate jedan od njih. Razgovarajte sa svojim lekarom o tome kako se upravlja ili treba upravljati bilo kojom interakcijom sa lekovima.

Lekovi koji nisu gore navedeni mogu delovati sa ovim lekom . Obavestite svog lekara ili prepisivača o svim receptima, lekovima bez recepta (bez recepta) i biljnim lekovima koje uzimate. Recite im i o svim suplementima koje uzimate. Pošto kofein, alkohol, nikotin iz cigareta ili ulična droga mogu uticati na delovanje mnogih lekova, trebalo bi da obavestite svog lekara ako ih koristite . Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija Tel: 063 764 1050 Dragiša Zekić World Hepatitis Alliance member

Lekovi koji imaju interakciju sa lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Poslednje Novosti