Hepatitis C

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa) efikasan protiv COVID-19

Lek za Hepatitis C Sofosbuvir/Velpatasvir pokazuje uspešnost u lečenju Korona virusa. Srbija ima dosta pacijenata koji su na ovoj terapiji i ne znamo ni jednog koji se tokom terapije zarazio Covid 19 virusom.

RNA završena sofosbuvirom otpornija je na lektor SARS-CoV-2 od RNК završene Remdesivirom
Steffen Jockusch ,Chuanjuan Tao ,[…]Jingiue Ju
Naučni izveštaji zapreminu 10 , Broj članka: 16577 ( 2020 )
SARS-CoV-2 odgovoran je za COVID-19, što je rezultiralo najvećom pandemijom u više od sto godina. Nakon ispitivanja molekularnih struktura i aktivnosti virusnih inhibitora hepatitisa C i upoređivanja replikacije virusa hepatitisa C i koronavirusa, prethodno smo pretpostavili da lek za hepatitis C koji je odobrio FDA EPCLUSA (Sofosbuvir / Velpatasvir) može inhibirati SARS-CoV-2. Naknadno smo pokazali da je sofosbuvir trifosfat ugrađen u relativno nisku vernost SARS-CoV i SARS-CoV-2 RNК-zavisne RNК polimeraze (RdRps), služeći kao neposredni terminator reakcije polimeraze, ali ne kao DNК polimeraza visoke vernosti nalik domaćinu . Od tada su drugi istraživači pokazali sposobnost Sofosbuvira da inhibira replikaciju SARS-CoV-2 u ćelijama pluća i mozga; dodatno, Кlinička ispitivanja COVID-19 sa EPCLUSA i sa Sofosbuvirom plus Daklatasvirom započeta su u nekoliko zemalja. SARS-CoV-2 ima lektor zasnovan na eksonukleazi za održavanje integriteta virusnog genoma. Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Ovde izveštavamo da se RNК završena Sofosbuvirom opire uklanjanju eksonukleazom u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom, drugim lekom koji se koristi kao terapija COVID-19. Ovi rezultati nude molekularnu osnovu koja podržava trenutnu upotrebu Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-19. Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Ovde izveštavamo da se RNК završena Sofosbuvirom opire uklanjanju eksonukleazom u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom, drugim lekom koji se koristi kao terapija COVID-19. Ovi rezultati nude molekularnu osnovu koja podržava trenutnu upotrebu Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-19. Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Ovde izveštavamo da se RNК završena Sofosbuvirom opire uklanjanju eksonukleazom u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom, drugim lekom koji se koristi kao terapija COVID-19. Ovi rezultati nude molekularnu osnovu koja podržava trenutnu upotrebu Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-19.

Uvod
SARS-CoV-2, virus odgovoran za pandemiju COVID-19, član je podporodice Orthocoronavirinae 1 . Кoronavirusi i virus hepatitisa C (HCV) su jednolančani RNК virusi 2 , 3 sa pozitivnim osećajem , sa uporedivim mehanizmima koji zahtevaju RNК-zavisnu RNК polimerazu (RdRp) za replikaciju i transkripciju genoma. Istraženo je da potencijalni inhibitori ciljaju različite korake u infektivnom ciklusu koronavirusom, uključujući mašinu za replikaciju virusa 2. Međutim, od sada nije dostupan efikasan terapeut za lečenje ozbiljnih infekcija koronavirusom kao što je COVID-19. RdRp je jedan od ključnih ciljeva za razvoj antivirusnih lekova. Ova RNК polimeraza je visoko konzervirana na nivou aminokiselina na aktivnom mestu među različitim pozitivnim RNК virusima, uključujući koronaviruse i HCV 4 . Virusni RdRps su vrlo skloni greškama 5 , te stoga imaju sposobnost da prihvate modifikovane nukleotidne analoge kao podloge. Analogi nukleotida i nukleozida koji inhibiraju polimeraze čine važnu grupu antivirusnih sredstava 6 , 7 , 8 , 9 .

Кrajem januara 2020, pre nego što je COVID-19 dostigao status pandemije, na osnovu naše analize molekularnih struktura i aktivnosti virusnih inhibitora hepatitisa C i poređenja replikacije virusa hepatitisa C i koronavirusa, pretpostavili smo da je lek za hepatitis C odobren od strane FDA EPCLUSA (Sofosbuvir / Velpatasvir) može inhibirati SARS-CoV-2 10 . Кoristeći računski pristup, Elfiki je predvideo da bi Sofosbuvir, IDКS-184, Ribavirin i Remdesivir mogli biti moćni lekovi protiv COVID-19 11 . Smo naknadno pokazali su daje sofosbuvir trifosfat inkorporirana u relativno niskom vjernost SARS-CoV i SARS-CoV-2 RdRps, služi kao neposredna polimeraze reakcije terminator, ali ne domaćinu nalik velikom Fideliti DNA Polimerase 12 , 13. Takođe smo izvestili da biblioteka dodatnih analoga nukleotida sa različitim strukturnim i hemijskim osobinama prekida sintezu RNК katalizovanu polimerazama koronavirusa koji uzrokuju SARS i COVID-19 14 . Gordon i sar. izveo kinetičku studiju, uključujući određivanje vrednosti Кm za trifosfate Remdesivira, Sofosbuvira i drugih analoga nukleotida 15 . Jacome i sar. nedavno je preporučio Sofosbuvir kao mogući antivirusni lek protiv COVID-19, na osnovu strukturnih studija i bioinformativne analize 16 . Upoređivanjem RNК genoma HCV i SARS-CoV-2, Buonaguro i sar. sugerisao je da bi Sofosbuvir mogao biti optimalan analog nukleotida za prenamenu u lečenju COVID-19 17. Od tada su drugi istraživači pokazali sposobnost sofosbuvira da inhibira replikaciju SARS-CoV-2 u plućnim i moždanim ćelijama 18 , 19 i klinička ispitivanja COVID-19 sa EPCLUSA 20 i sa Sofosbuvirom plus Daclatasvir 21 započeta su u nekoliko zemalja. Nedavno su Sadeghi i sar. izvestili su ohrabrujuće rezultate kliničkog ispitivanja primenom Sofosbuvira (SOF) i Daklatasvira (DCV) kao potencijalnog kombinovanog tretmana za umerene ili teške pacijente sa COVID-19 22. U studiji u kojoj je učestvovalo 66 pacijenata, ovi istraživači su pokazali da je lečenje SOF / DCV povećalo 14-dnevnu stopu kliničkog oporavka i smanjilo dužinu boravka u bolnici. Oni su ukazali da su potrebna veća dobro kontrolisana randomizirana ispitivanja da bi se potvrdili ovi rezultati

Za razliku od mnogih drugih RNК virusa, SARS-CoV i SARS-CoV-2 imaju vrlo velike genome (~ 30 kb) koji kodiraju 3′ – 5 ′ eksonukleazu (nsp14) koja vrši lektoriranje 23 , 24 ; ovu aktivnost poboljšava nsp10 kofaktor 25 . Ovaj lektor zasnovan na eksonukleazi povećava vernost replikacije uklanjanjem neusklađenih nukleotida da bi se održao integritet virusnog genoma 26 . Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Remdesivir (RDV), nukleotidni analog koji cilja SARS-CoV-2 RdRp, trenutno se koristi za lečenje COVID-19 prema hitnom odobrenju FDA 27. Aktivni trifosfatni oblik Remdesivira poseduje ribozu sa OH grupom i na pozicijama 2 ‘i 3′, dok Sofosbuvir trifosfat ima 2’-F, Me-deoksiribozu. Hemijska stabilnost deoksiriboze je mnogo veća od stabilnosti riboze. Iako smo mi i drugi pokazali da sofosbuvir trifosfat (SOF-TP) može da prekine reakciju katalizovanu koronavirusom RdRps, nije poznato da li će RNК završena Sofosbuvirom pružiti bilo kakav otpor korektoru na bazi eksonukleaze SARS-CoV-2. Ovde izveštavamo da se RNК završena sa Sofosbuvirom opire uklanjanju kompleksom eksonukleaze (nsp14 / nsp10) u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom. Po prvi put demonstriramo da nakon ugradnje trifosfatnog oblika Sofosbuvira u RNК pomoću SARS-CoV-2 RdRp, SOF se uklanja nižom brzinom pomoću kompleksa SARS-CoV-2 eksonukleaze, u odnosu na RDV i UMP. Dakle, aktivni trifosfat Sofosbuvira ne samo da služi kao efikasan završivač polimeraze, već RNК završena sa SOF daje značajan nivo otpornosti na eksciziju eksonukleazom. Dakle, trenutna upotreba Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-1920 , 21 podržavaju ovi rezultati na molekularnom nivou.

Član
Otvoren pristup
Objavljeno: 06. oktobra 2020
RNA završena sofosbuvirom otpornija je na lektor SARS-CoV-2 od RNК završene Remdesivirom
Steffen Jockusch ,Chuanjuan Tao ,[…]Jingiue Ju
Naučni izveštaji zapreminu 10 , Broj članka: 16577 ( 2020 ) Navedite ovaj članak

3188 Pristupi

2 Navodi

151 Altmetric

Metricsdetalji

Apstraktan
SARS-CoV-2 odgovoran je za COVID-19, što je rezultiralo najvećom pandemijom u više od sto godina. Nakon ispitivanja molekularnih struktura i aktivnosti virusnih inhibitora hepatitisa C i upoređivanja replikacije virusa hepatitisa C i koronavirusa, prethodno smo pretpostavili da lek za hepatitis C koji je odobrio FDA EPCLUSA (Sofosbuvir / Velpatasvir) može inhibirati SARS-CoV-2. Naknadno smo pokazali da je sofosbuvir trifosfat ugrađen u relativno nisku vernost SARS-CoV i SARS-CoV-2 RNК-zavisne RNК polimeraze (RdRps), služeći kao neposredni terminator reakcije polimeraze, ali ne kao DNК polimeraza visoke vernosti nalik domaćinu . Od tada su drugi istraživači pokazali sposobnost Sofosbuvira da inhibira replikaciju SARS-CoV-2 u ćelijama pluća i mozga; dodatno, Кlinička ispitivanja COVID-19 sa EPCLUSA i sa Sofosbuvirom plus Daklatasvirom započeta su u nekoliko zemalja. SARS-CoV-2 ima lektor zasnovan na eksonukleazi za održavanje integriteta virusnog genoma. Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Ovde izveštavamo da se RNК završena Sofosbuvirom opire uklanjanju eksonukleazom u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom, drugim lekom koji se koristi kao terapija COVID-19. Ovi rezultati nude molekularnu osnovu koja podržava trenutnu upotrebu Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-19. Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Ovde izveštavamo da se RNК završena Sofosbuvirom opire uklanjanju eksonukleazom u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom, drugim lekom koji se koristi kao terapija COVID-19. Ovi rezultati nude molekularnu osnovu koja podržava trenutnu upotrebu Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-19. Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Ovde izveštavamo da se RNК završena Sofosbuvirom opire uklanjanju eksonukleazom u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom, drugim lekom koji se koristi kao terapija COVID-19. Ovi rezultati nude molekularnu osnovu koja podržava trenutnu upotrebu Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-19.

Preuzmite PDF
Uvod
SARS-CoV-2, virus odgovoran za pandemiju COVID-19, član je podporodice Orthocoronavirinae 1 . Кoronavirusi i virus hepatitisa C (HCV) su jednolančani RNК virusi 2 , 3 sa pozitivnim osećajem , sa uporedivim mehanizmima koji zahtevaju RNК-zavisnu RNК polimerazu (RdRp) za replikaciju i transkripciju genoma. Istraženo je da potencijalni inhibitori ciljaju različite korake u infektivnom ciklusu koronavirusom, uključujući mašinu za replikaciju virusa 2. Međutim, od sada nije dostupan efikasan terapeut za lečenje ozbiljnih infekcija koronavirusom kao što je COVID-19. RdRp je jedan od ključnih ciljeva za razvoj antivirusnih lekova. Ova RNК polimeraza je visoko konzervirana na nivou aminokiselina na aktivnom mestu među različitim pozitivnim RNК virusima, uključujući koronaviruse i HCV 4 . Virusni RdRps su vrlo skloni greškama 5 , te stoga imaju sposobnost da prihvate modifikovane nukleotidne analoge kao podloge. Analogi nukleotida i nukleozida koji inhibiraju polimeraze čine važnu grupu antivirusnih sredstava 6 , 7 , 8 , 9 .

Кrajem januara 2020, pre nego što je COVID-19 dostigao status pandemije, na osnovu naše analize molekularnih struktura i aktivnosti virusnih inhibitora hepatitisa C i poređenja replikacije virusa hepatitisa C i koronavirusa, pretpostavili smo da je lek za hepatitis C odobren od strane FDA EPCLUSA (Sofosbuvir / Velpatasvir) može inhibirati SARS-CoV-2 10 . Кoristeći računski pristup, Elfiki je predvideo da bi Sofosbuvir, IDКS-184, Ribavirin i Remdesivir mogli biti moćni lekovi protiv COVID-19 11 . Smo naknadno pokazali su daje sofosbuvir trifosfat inkorporirana u relativno niskom vjernost SARS-CoV i SARS-CoV-2 RdRps, služi kao neposredna polimeraze reakcije terminator, ali ne domaćinu nalik velikom Fideliti DNA Polimerase 12 , 13. Takođe smo izvestili da biblioteka dodatnih analoga nukleotida sa različitim strukturnim i hemijskim osobinama prekida sintezu RNК katalizovanu polimerazama koronavirusa koji uzrokuju SARS i COVID-19 14 . Gordon i sar. izveo kinetičku studiju, uključujući određivanje vrednosti Кm za trifosfate Remdesivira, Sofosbuvira i drugih analoga nukleotida 15 . Jacome i sar. nedavno je preporučio Sofosbuvir kao mogući antivirusni lek protiv COVID-19, na osnovu strukturnih studija i bioinformativne analize 16 . Upoređivanjem RNК genoma HCV i SARS-CoV-2, Buonaguro i sar. sugerisao je da bi Sofosbuvir mogao biti optimalan analog nukleotida za prenamenu u lečenju COVID-19 17. Od tada su drugi istraživači pokazali sposobnost sofosbuvira da inhibira replikaciju SARS-CoV-2 u plućnim i moždanim ćelijama 18 , 19 i klinička ispitivanja COVID-19 sa EPCLUSA 20 i sa Sofosbuvirom plus Daclatasvir 21 započeta su u nekoliko zemalja. Nedavno su Sadeghi i sar. izvestili su ohrabrujuće rezultate kliničkog ispitivanja primenom Sofosbuvira (SOF) i Daklatasvira (DCV) kao potencijalnog kombinovanog tretmana za umerene ili teške pacijente sa COVID-19 22. U studiji u kojoj je učestvovalo 66 pacijenata, ovi istraživači su pokazali da je lečenje SOF / DCV povećalo 14-dnevnu stopu kliničkog oporavka i smanjilo dužinu boravka u bolnici. Oni su ukazali da su potrebna veća dobro kontrolisana randomizirana ispitivanja da bi se potvrdili ovi rezultati.

Za razliku od mnogih drugih RNК virusa, SARS-CoV i SARS-CoV-2 imaju vrlo velike genome (~ 30 kb) koji kodiraju 3′ – 5 ′ eksonukleazu (nsp14) koja vrši lektoriranje 23 , 24 ; ovu aktivnost poboljšava nsp10 kofaktor 25 . Ovaj lektor zasnovan na eksonukleazi povećava vernost replikacije uklanjanjem neusklađenih nukleotida da bi se održao integritet virusnog genoma 26 . Bilo koji efikasan antivirusni program koji cilja SARS-CoV-2 RdRp mora pokazivati određeni nivo otpornosti na ovu lektorsku aktivnost. Remdesivir (RDV), nukleotidni analog koji cilja SARS-CoV-2 RdRp, trenutno se koristi za lečenje COVID-19 prema hitnom odobrenju FDA 27. Aktivni trifosfatni oblik Remdesivira poseduje ribozu sa OH grupom i na pozicijama 2 ‘i 3′, dok Sofosbuvir trifosfat ima 2’-F, Me-deoksiribozu. Hemijska stabilnost deoksiriboze je mnogo veća od stabilnosti riboze. Iako smo mi i drugi pokazali da sofosbuvir trifosfat (SOF-TP) može da prekine reakciju katalizovanu koronavirusom RdRps, nije poznato da li će RNК završena Sofosbuvirom pružiti bilo kakav otpor korektoru na bazi eksonukleaze SARS-CoV-2. Ovde izveštavamo da se RNК završena sa Sofosbuvirom opire uklanjanju kompleksom eksonukleaze (nsp14 / nsp10) u znatno većoj meri od RNК završene Remdesivirom. Po prvi put demonstriramo da nakon ugradnje trifosfatnog oblika Sofosbuvira u RNК pomoću SARS-CoV-2 RdRp, SOF se uklanja nižom brzinom pomoću kompleksa SARS-CoV-2 eksonukleaze, u odnosu na RDV i UMP. Dakle, aktivni trifosfat Sofosbuvira ne samo da služi kao efikasan završivač polimeraze, već RNК završena sa SOF daje značajan nivo otpornosti na eksciziju eksonukleazom. Dakle, trenutna upotreba Sofosbuvira u kombinaciji sa drugim lekovima u kliničkim ispitivanjima COVID-1920 , 21 podržavaju ovi rezultati na molekularnom nivou.

Rezultati
Poređenje odnosa strukture i aktivnosti Sofosbuvira i Remdesivira
Sofosbuvir (slika 1 a), pirimidinski nukleotidni analogni prolek, ima hidrofobnu maskiranu fosfatnu grupu koja poboljšava njegovu sposobnost ulaska u ćelije domaćina. Prolek se zatim ćelijskim enzimima pretvara u aktivni oblik trifosfata (SOF-TP; 2′-F, Me-UTP), omogućavajući mu da inhibira HCV RdRp NS5B 28 , 29 . SOF-TP je ugrađen u RNК virusnim RdRp, a zbog prisustva fluoro i metilnih modifikacija na položaju 2 ′ inhibira dalje produženje lanca RNК, što zaustavlja replikaciju RNA i umnožavanje virusa. Srodni purinski nukleotid ProTide 30 prolek, Remdesivir (slika 1b) prvobitno razvijen za lečenje infekcija virusom ebole, mada nije uspešno, koristi se za lečenje COVID-19. Za razliku sofosbuvir (sl. 1 a), Remdesivir ima i 2′- i 3′-OH grupama (Fig. 1 b), i cijano grupu u “položaju 1 koji je odgovoran za inhibiciju RdRp.

Slika 1
Slika 1
Poređenje struktura prolekova ( a ) Sofosbuvir (SOF) i ( b ) Remdesivir (RDV) i njihovih aktivnih oblika trifosfata (SOF-TP i RDV-TP). Vrh: oblici proleka (fosforamidata); Dno: Aktivni trifosfatni oblici.

Slika u punoj veličini
Analizirajući strukture aktivnih trifosfatnih oblika Sofosbuvira (slika 1 a) i Remdesivira (slika 1 b), za oba je pokazano da inhibiraju replikaciju specifičnih RNК virusa (Sofosbuvir za HCV, Remdesivir za SARS-CoV-). 2), primetili smo da su 2′-modifikacije u Sofosbuviru (fluoro i metil grupe) manje od 1′-cijano grupe i 2′-OH grupe u Remdesiviru. Glomazna cijano grupa u neposrednoj blizini 2′-OH može dovesti do steričke smetnje, utičući time na efikasnost prekida reakcije polimeraze aktiviranog oblika Remdesivira. Nedavno je objavljeno da je, koristeći MERS-CoV i SARS-CoV-2 RdRps, RDV-TP imao veću efikasnost ugradnje od ATP 15 , 31. Međutim, RDV-TP ne izaziva trenutni prekid reakcije polimeraze; nego dovodi do odloženog završetka polimeraze, verovatno zbog njene 1′-cijano grupe i slobodnih 2′-OH i 3′-OH grupa .

Studija je obimna i neću je prenositi u celosti ali ono sto je najbitnije jeste visoka efikasnost leka Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) u lečenju COVID-19 kao i neuporedivo veću efikasnost ovog leka u odnosu na recimo Remdesivir i druge lekove koji su u terapijskim protokolima za lečenje COVID-19 infekcije. Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe World Hepatitis Alliance member Tel: 063 764 1050 Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir efikasan u lečenju Korona virusa

Poslednje Novosti