Hepatitis C

Lecenje Hepatitis C – Verovatnoca prenosa Hepatitisa C sa majke na dete

Verovatnoca prenosa hepatitisa c sa majke na dete – Vertikalna transmisija hepatitisa c – Izleci hepatitis c 

Vertikalni put prenosa Hepatitisa C (sa majke na dete)

HCV je vodeći uzrok hroničnog hepatitisa kod dece. Do 1992. godine najznačajniji put prenosa virusa, kao i kod odraslih, bile su transfuzije krvi i krvnih derivata, a od tada prenošenje sa majke na dete je najznačajnije . Prenošenje HCV sa majke na dete se definiše kao transmisija virusa u toku trudnoće na fetus, ili u perinatalnom periodu na dete. Tačno vreme i mehanizam transmisije virusa nije jasno utvrđen. Deca na koju je infekcija prenešena sa majke su najčešće HCV RNK negativna u prvim danima života i obično postaju pozitivna nekoliko nedelja nakon porođaja. Ova činjenica ukazuje da do prenošenja sa majke na dete nastaje najčešće u kasnim fazama trudnoće ili tokom porođaja .

Sveukupno uzevši, prenošenje HCV sa majke na dete se retko dešava. Procenjuje se da učestalost perinatalne transmisije virusa iznosi oko 4% (od 2 do 5%, zavisno da li je majka samo anti-HCV pozitivna, ili i HCV RNK pozitivna). Studije su takođe pokazale da je veća učestalost prenošenja virusa ukoliko je i viremija majke viša, zbog čega se obično preporučuje sprovođenje antivirusnog lečenja pre trudnoće .

Ostali faktori rizika koji su često identifikovani da pospešuju infekciju su i: invazivne dijagnostičke procedure tokom trudnoće, produženo trajanje porođaja nakon rupture membrana (i to preko 6 sati), a interesantno je i zapažanje da je kod blizanačke trudnoće obično inficirano samo jedno dete, i to ono koje se drugo rodi

  • Ovakvi nalazi bi mogli ukazivati da do infekcije češće dolazi tokom vaginalnog porođaja nego kod carskog reza, ali rezultati velikih studija nisu zabeležile ovakva očekivanja, niti je i za jednu perinatalnu strategiju tokom porođaja pokazano da redukuje rizik za HCV infekciju .

Kao faktori rizika identifikovani od strane majke za infekciju su pored nivoa viremije i HIV koinfekcije, i intravenska zloupotreba narkotika i povišen nivo transaminaza godinu dana pre trudnoće i tokom porođaja. Takođe je interesantno i zapažanje da ženska deca imaju veći rizik da budu inficirana, za šta ne postoji jasno objašnjenje, izuzev pretpostavke da je važna genetska razlika vezana za pol.

Poslednjih godina aktuelna je teorija prenošenja HCV sa majke na dete po mehanizmu trojanskog konja, odnosno putem inficiranih mononuklearnih ćelija periferne krvi koje nose HCV i kojima je fetus izložen tokom trudnoće. Naravno, i mogućnost direktnog prenošenja virusa preko ozleda fetusa tokom porođaja se ne može zanemariti .

HCV virus je identifikovan u majčinom mleku, ali dosadašnja ispitivanja nisu utvrdila da dojenje predstavlja faktor rizika za njegovo prenošenje sa majke na dete. Shodno tome, preporuke najvažnijih medicinskih institucija (kao što je npr. CDC) su nedvosmislene kada govore o sigurnosti dojenja. Izuzetak predstavljaju situacije kada postoje oštećenja bradavica u vidu ragada i krvarenje, kada se zbog nedostatka dovoljne količine podataka savetuje privremeno, do saniranja povreda, obustavljanje dojenja HCV pozitivnih majki

 Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe -predsednik                                                                                                              World Hepatitis Alliance – member                                                                                                                  Savez Udruzenja Pacijenata Srbije – Clan Skupstine                                                                                          Tel : + 381 63 764 1050 

Izleci hepatitis c . Prenos hepatitisa c sa majke na dete.

Poslednje Novosti