Hepatitis C

Laboratorijski testovi za hepatitis c

Analize krvi kod hepatitisa c i testiranja i simptomi bolesti jetre ukazuju na tok bolesti . ALT, AST, GGT , Albumin , Alkalna fosfataza , bilirubin , INR i druge analize nazivaju se Hepatogram.

Više hemikalija seruma može se koristiti za procenu funkcije jetre i/ili povrede.
Obrasci abnormalnosti sugerišu kategoriju bolesti.

Lekovi i lečenje hepatitisa c u Srbiji


Testovi koji ukazuju na: 1) zapaljenje jetre: ALT (alanin aminotransferaza) i AST (aspartat aminotransferaza); 2) holestaza ili bilijarna opstrukcija: bilirubin (ukupno uključuje i direktni i indirektni bilirubin), ALP (alkalna fosfataza) i GGT (gama-glutamiltransferaza); i 3) sintetička funkcija: albumin, PT (protrombinsko vreme), feritin i lipoproteini.
Abnormalna funkcija jetre zbog nealkoholne bolesti masne jetre ( NAFLD ) je uobičajena kod dijabetesa.
Postoje nehepatični uzroci abnormalnih testova jetre (npr. bolesti srca, bolesti skeletnih mišića i kostiju)
Rezultati (patentirani i nepatentirani) su razvijeni za neinvazivnu procenu fibroze jetre, uključujući (ali ne ograničavajući se na): FIB-4, NAFLD Fibrosis Score (nepatentirani) i patentirane algoritme (Fibrotest ® [FibroSURE® u US], test poboljšane fibroze jetre [ELF] ®). [3] [4] [5]
ANALIZE
Serumski ALT, AST, ALP i bilirubin (ukupni i direktni) se mere indirektno pomoću spektrofotometra.
PT, prijavljen kao INR, meren iz citratne pune krvi: 1 pun plavi vrh, lagano pomešan. Vakutajner mora biti napunjen do kapaciteta epruvete da bi se postigao odgovarajući odnos krvi i antikoagulansa.
INDIКACIJE
Simptomi koji upućuju na bolest jetre: žutica, tamna mokraća ili pražnjenje creva svetle boje, gubitak apetita, umor, povraćanje krvi, krvava ili crna stolica, otok ili bol u abdomenu, neobične promene težine. Znaci koji upućuju na bolest jetre: žutica, hepatomegalija, ascites, ginekomastija, atrofija testisa, angioma pauka
Sumnja na virusni hepatitis, bolest masne jetre (npr. masna jetra na ultrazvuku abdomena), bolest povezana sa alkoholom (npr. hronična prekomerna konzumacija alkohola)
Izloženost lekovima povezanim sa povredom ili oštećenjem jetre (npr. velika doza acetaminofena, inhibitori HMG Co-A reduktaze, tiazolidindioni )
Prisustvo dodatnih komorbidnih stanja povezanih sa oboljenjem jetre kod osoba sa dijabetesom: ekstremna gojaznost, hipertrigliceridemija
Za praćenje odgovora na lečenje ili praćenje toka bolesti kod pacijenata sa oboljenjem jetre.
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
ALT i AST su jetreni enzimi u izobilju. ALT je u najvećoj koncentraciji u jetri, AST je prisutan i u srcu, mišićima, bubrezima, mozgu, pankreasu, plućima. ALP je prisutan u skoro svim tkivima, prvenstveno u kostima i jetri. GGT ima u izobilju u jetri, bubrezima, pankreasu i crevima.
Povišen AST: primarno oboljenje jetre, akutni infarkt miokarda, traume i bolesti mišića, pankreatitis , operacije creva, opekotine, infarkt bubrega, plućna embolija.
Povećana ALT: primarna bolest jetre, opstrukcija žuči, pankreatitis . ALT > AST virusni hepatitis, AST > ALT alkoholna bolest jetre.
Povećana ALP: bilijarna opstrukcija, primarna bolest jetre (promene paralelno GGT), infiltrativna bolest jetre, bolesti kostiju, hiperparatiroidizam, hipertireoza.
Povećan GGT: bilijarna opstrukcija, primarna bolest jetre (promene paralelne ALP), konzumacija alkohola, pankreatitis
Povišen bilirubin: opstrukcija žuči, primarno oboljenje jetre, hemolitičke anemije, hipotireoza, malignitet
Lekovi: mogu izazvati povećanje u jednom ili više hemijskih testova jetre zbog direktne hepatotoksičnosti ili holestaze (Pogledajte Tehnički pregled Američkog gastroenterološkog udruženja (AGA) [1] za punu listu lekova).

INTERPRETACIJA
Važno je dobiti anamnezu koja uključuje: metaboličke faktore rizika (gojaznost, dijabetes, dislipidemija), trenutnu i ranu konzumaciju alkohola i droga, faktore rizika za virusni hepatitis, porodičnu istoriju bolesti jetre, upotrebu lekova i komorbiditete.
ALT i AST gornja granica normale (ULN) varira u zavisnosti od laboratorije, generalno: ≤ 40 U/L. [9]
Osim teškog akutnog oštećenja jetre, studije su pokazale nedoslednu korelaciju između težine oštećenja jetre u histologiji i nivoa aminotransferaza u serumu. Međutim, na nivou populacije, epidemiološke studije su pokazale pozitivnu korelaciju između nivoa ALT, AST i GGT sa oboljenjem jetre i ukupnim mortalitetom. [7] [11]
Blago povišenje ALT i AST (ALT i AST manje od 5 puta veće od gornje granice normale (ULN)) treba ponovo proveriti pre nego što se preduzme opsežna obrada. Mogući uzroci: hronični hepatitis C ili B, akutni virusni hepatitis, NAFLD , hemahromatoza, autoimuni hepatitis, lekovi, alkoholna povreda jetre, Vilsonova bolest.
Umereno povišene ALT i AST (ALT i AST 5-15 puta više od GGN) treba ispitati bez čekanja da se potvrdi perzistentnost abnormalnog ALT, mogući uzroci: čitav spektar oboljenja jetre koja mogu izazvati blage ili teške povišene vrednosti.
Ozbiljna povišenja ALT i AST (ALT i AST veći od 15 puta od GGN) ukazuju na tešku akutnu povredu ćelija jetre: akutni virusni hepatitis, ishemijski hepatitis ili drugi vaskularni poremećaj, toksinom posredovan hepatitis, akutni autoimuni hepatitis.
Hiperbilirubinemija : Istražite da li je uzrokovana direktnom (konjugovanom) ili indirektnom (nekonjugovanom) frakcijom bilirubina. Prehepatični uzroci (povećana proizvodnja, smanjeno uzimanje iz jetre) izazivaju povećanje indirektnog. Intra-hepatični ili post-hepatični uzroci (smanjenje izlučivanja jetre), povećanje direktnog. Povećana proizvodnja: hemoliza. Smanjenje unosa jetre: Gilbertov sindrom, pronađen u 5% populacije, benigni. Smanjeno izlučivanje jetre: opstrukcija žučnih kanala, primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući holangitis, benigna rekurentna holestaza, hepatitis, ciroza, lekovi, sepsa, totalna parenteralna ishrana, Dubin-Johnsonov sindrom, lekovi. (Pogledajte AGA tehnički pregled [1] za kompletnu listu lekova.)
Povećan GGT : Кonzumacija alkohola, gojaznost
Povećani ALP i GGT : opstrukcija žučnih kanala, primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući holangitis, benigna rekurentna holestaza, infiltrativna bolest jetre (sarkoidoza, limfom, metastazna bolest)
Izolovana povišena ALP ( ekstrahepatična bolest ) : bolest kostiju , trudnoća, hronična bubrežna insuficijencija , limfom, kongestivna srčana insuficijencija .
Povišen PT (izražen u sekundama ili kao INR) i nizak nivo albumina : ukazuju na ozbiljnu sintetičku disfunkciju jetre i ukazuje na progresiju do ciroze ili predstojeću insuficijenciju jetre.
Drugi često korišćeni testovi za procenu potencijalnih uzroka oboljenja jetre uključuju: virusne markere (IgM virus hepatitisa A, HBsAg, totalni anti-HBc, IgM anti-HBc, anti-hepatitis C antitelo), ​​imunološke markere (ANA, SMA, anti-LКM -1, AMA), genetske bolesti (nasledna hemohromatoza: zasićenje transferinom, feritin, indeks hepatičnog gvožđa; Vilsonova bolest: serumski ceruloplazmin, bakar u urinu; nedostatak a1-antitripsina: elektroforeza seruma), marker hepatocelularnog karcinoma (AFP: alfain-) studije snimanja (ultrazvuk, CT, MRI).

Rezultati fibroze: Dostupni dokazi sugerišu da oni mogu biti korisni za otkrivanje uznapredovale fibroze sa umerenim do lošim performansama za razlikovanje nižih stadijuma fibroze. Pragovi ostaju kontroverzni i specifični za bolest.
OGRANIČENJA ILI КONFOUNDERI
Slaba korelacija između nivoa ALT i AST i fibroze jetre. Pacijenti sa cirozom mogu imati normalan ili samo blago povišen ALT.
Za uzorke ALT, AST, ALP i bilirubina, hemoliza može izazvati značajno povećanje. Uzorci moraju biti stabilni na 0 do 4°C tokom 1 do 3 dana.
ALT i AST: povećavaju se sa napornim vežbama i povredama mišića. Obroci nemaju efekta. ALT se povećava sa višim BMI.
Nivoi ALP se povećavaju sa unosom hrane, trudnoćom i pušenjem. Nivo bilirubina se povećava sa postom. Izlaganje svetlosti smanjuje bilirubin.
Bilirubin, ALT i AST imaju veoma visoku intra-individualnu varijabilnost. Ako se ponovo testira, više od 30% odraslih sa povišenim bilirubinom, ALT ili AST biće ponovo klasifikovano kao normalno. Stoga se preporučuje ponavljanje testova kada su povišenja blage. [10]
КOMENTARI STRUČNJAКA
Među ljudima sa dijabetesom tipa 2 (T2DM), bolest jetre je jedan od vodećih uzroka smrti.
Pored toga, pacijenti sa T2DM imaju veću incidencu i prevalenciju ne samo NAFLD , već i hepatitisa C i hepatocelularnog karcinoma u poređenju sa opštom populacijom.
Početna pretraga za potencijalno oboljenje jetre treba da uključi ALT, AST, GGT, AP, bilirubin, albumin i punu krvnu sliku. Tumačite obrasce abnormalnosti date medicinsku istoriju.
Neinvazivni rezultati fibroze mogu biti korisni za identifikaciju pacijenata kod kojih bi biopsija jetre bila korisna i kod kojih bi pažljivije praćenje moglo biti odgovarajuće. [4]
Normalni nivoi hemijskih testova jetre ne isključuju prisustvo hronične bolesti jetre.
Možda će biti potrebno razmotriti ekstrahepatičke uzroke abnormalnosti.

Poslednje Novosti