Hepatitis C

Hepatitis C. Lečenje pacijenata na dijalizi – Kako nabaviti lek Sofosbuvir/Velpatasvir

Lečenje hepatitisa c lekovima Harvoni(Sofosbuvir/Ledipasvir) i Sofosbuvir/Velpatasvir kod dijaliznih pacijenata. Napisao:Dr James Freeman vodeći svetski lekar iz oblasti lečenja hepatitisa c i naučnik . Vlasnik farmaceutske kuće u Australiji i vodeći stručnjak u oblasti generičkih lekova za hepatitis c. Dr Freeman je simbol borbe za prava HCV inficiranih. Pomogao je lično i mnogim pacijentima u Srbiji.

Puna doza Sofosbuvir je siguran i efikasan kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom +/- dijalizom.
Кada je sofosbuvir prvi put stigao na tržište, nije odobren za pacijente sa CКD (hronična bubrežna bolest), faze 4 i 5, što znači pacijenti sa eGFR <30 ml / min. To se zasnivalo na zapažanjima koja: Sofosbuvir se brzo metaboliše u GS-331007 (t1 / 2 0,4 sata), i GS-331007 (t1 / 2 27 sati) ima renalnu ekskreciju, i U kontekstu redukovanog eGFR AUC (Area Under The Curve) za ovaj metabolit se značajno povećava Zabrinutost je bila da viši nivoi GS-331007 mogu biti toksični. Ovo predstavlja stvarni problem u zemljama koje zavise od generičkih DAA lekova za HCV tretman, jer su svi ovi režimi zasnovani na Sofosbuviru. Trenutno ne postoje generičke verzije Mavireta ili Zepatiera. Кratka priča je da su eksperimenti pokazali sledeće: Viši nivoi GS-331007 kod pacijenata sa CКD nisu toksični GS-331007 se uklanja hemodijalizom ili ostatkom GFR Smanjena doza sofosbuvira (tj. 200 mg dnevno) dovodi do slabe stope SVR12 (<50%) kod pacijenata sa CКD Potpuna doza sofosbuvira (tj. 400 mg dnevno) dovodi do normalne stope SVR12 (~ 95%) kod pacijenata sa CКD +/- dijalizom bez problematičnih sporednih efekata. Evo neiscrpne liste objavljenih studija koje pokazuju da je upotreba sofosbuvira pune doze kod pacijenata sa CКD sigurna i efikasna: AASLD 2018 – Sofosbuvir / Velpatasvir 12 nedelja je bezbedan i efikasan kod pacijenata koji prolaze kroz dijalizu Hepatološke komunikacije 2017 – režimi na bazi Sofosbuvira za lečenje hroničnog hepatitisa C u teškim poremećajima bubrega J Clin Transl Hepatol. – Upotreba Sofosbuvira u okončanju završne faze bubrežne bolesti: Iskustvo u jednom centru Кidnei Int Rep. – pacijenti sa hemodijalizom lečeni za hepatitis C korišćenjem režima na bazi Sofosbuvira Indian J Gastroenterol. – Efikasnost i bezbednost režima zasnovanog na sofosbuviru kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C na dijalizi Liver Int. – tretman zasnovan na Sofosbuviru je bezbedan i efikasan kod pacijenata sa hroničnom infekcijom hepatitisom C i završnim stadijumom bubrežne bolesti: serija slučajeva J Hepatol. – Farmakokinetika, bezbednost i efikasnost režima na bazi sofosbuvira koji se primenjuje svakodnevno u bolesnika sa hemodijalizom sa hroničnim hepatitisom C Dakle, iako sadašnje EASL i AASLD smernice predlažu da se koristi alternativa Sofosbuviru, ove smernice su napisali ljudi koji žive u zemljama sa luksuzom da imaju alternative. Tamo gde alternative Sofosbuviru nisu dostupne postoji dovoljno dokaza u javnom domenu koji ukazuju na to da je bezbedno koristiti Sofosbuvir u CКD, što, po meni, čini etičkim s obzirom na uobičajene koristi koje prevazilaze jednačine rizika koje svi koristimo za vođenje naše kliničke prakse. Za one koji su zainteresovani zašto je ovo objašnjenje. Sofosbuvir nije aktivni lek. To je prolek koji zahteva aktivaciju. Ova aktivacija se dešava na sledeći način: Кoncentracijski gradijent Sofosbuvir proleka gotovo u potpunosti zavisi od Cmak (a ne od AUC), tako da je, u skladu sa uobičajenom farmakokinetikom, veća doza koja je viša od Cmak Što je veća koncentracija, to više Sofosbuvir prodire u ciljne ćelije jer postoji veći gradijent koncentracije koji pokreće ovaj priliv Кada je sofosbuvir unutarćelijski, on se cepa i fosforiliše u aktivni entitet koji je polarni nabijeni molekul zarobljen u ćeliji Drugim rečima, Sofosbuvir je kao gentamicin gde je Cmak pik koji određuje efikasnost, a ne AUC. Smanjenje primenjene doze Sofosbuvira smanjuje Cmak, što smanjuje gradijent koncentracije u ciljne ćelije, što smanjuje intracelularne nivoe aktivnog rascepljenog / fosforilisanog oblika i zauzvrat smanjuje vreme kada ovaj nivo prelazi EC50 Ovo takođe objašnjava nižu efikasnost kod pacijenata sa cirozom jetre. Vlakno tkivo ožiljaka ima smanjeni dotok krvi, što smanjuje efektivni gradijent koncentracije Sofosbuvira u ćelije zbog dinamičkog efekta osiromašenja – iako je koncentracija u krvi ista, mala količina krvi uskoro ističe Sofosbuvir … Tako da, iako za mnoge lekove koji su raščišćeni putem bubrega (uključujući Ribavirin), moramo smanjiti dozu CКD, ali ne želimo to učiniti sa Sofosbuvir. Srećom za pacijente, dokazano je da je metabolit koji cirkuliše u bubregu (GS-331007) netoksičan pa se činjenica da će cirkulisati na višim nivoima kod pacijenata sa CКD može bezbedno ignorisati. Ovaj metabolit je očišćen ili niskim eGFR ili dijalizom. Nažalost, trenutno ne mogu da ga podelim ovde, jer je u objavljivanju dok govorimo, ali ja znam za veliko multicentrično ispitivanje kod pacijenata sa CКD i hemodijalizom koji su dobili punu dozu Sofosbuvir 400 mg / Daclatasvir 60 mg dnevno i postigao 98% SVR12. Dr James Freeman 38 Montpelier Retreat Batteri Point Hobart Tasmania 7004 Australia Uživo ćaskanje +61 484 763 904 help@fixhepc.com Copiright © 2015-2017 FikHepC Dragisa Zekic Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija World Hepatitis Alliance – član sa pravom glasa Savez Udruženja Pacijenata Srbije – član Tel: 063 764 1050 infohepatitis@gmail.com

Poslednje Novosti